CÁCH QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC CỦA QUANG LÊ TV