VD: BDSVN tháng 09/2019 hoặc khóa nào bên lò khởi nghiệp.
Tôi sẽ dựa vào nội dung này để quyết định Talk Show cùng bạn.
Nếu được chọn bạn sẽ nhận được email thông báo.
Link fb của bạn. VD: https://www.facebook.com/QuangLeTV